loading

WORKS

  WINDOW VP - SPRING

  +

  WINDOW VP - SUMMER

  +

  WINDOW VP - FALL

  +

  WINDOW VP - CHRISTMAS

  +

  WINDOW VP - NEWYEAR

  +

  WINDOW VP

  +

  WINDOW VP

  +

  SPACE 1

  +

  SPACE 2

  +

  SPACE 3

  +

  SPACE 4

  +

  SPACE 5

  +

  SPACE 6

  +

  VMD SHOWING 1

  +

  VMD SHOWING 2

  +

  VMD SHOWING 3

  +

  VMD SHOWING 4

  +

  VMD SHOWING 5

  +

  VMD SHOWING 6

  +
CLOSE
PREV
NEXT
 • WINDOW VP 2013 TOKYO SPRING
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO SPRING
  Head dress designer : Kotobuki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO SPRING
  Head dress designer : Kotobuki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO SUMMER
  Plant hunter : Seijun Nishihata Photographer : Atsushi Nakamichi Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO SUMMER
  Photographer : Bill Cunningham Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO SUMMER
  Photographer : Bill Cunningham Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO FALL
  Photographer : Tomoko Suzuki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO NEWYEAR
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO NEWYEAR
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 TOKYO NEWYEAR
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2013 YOKOHAMA NEWYEAR
  Drawing : Yoshihiro Hirano

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SPRING
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SPRING
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SPRING
  Photographer : Kaz ARAHAMA Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SPRING
  Photographer : Kaz ARAHAMA Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SPRING
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SPRING
  Photographer : Kaz ARAHAMA Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SPRING
  Photographer : Kaz ARAHAMA Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SUMMER
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SUMMER
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SUMMER
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SUMMER
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SUMMER
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SUMMER
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO SUMMER
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 YOKOHAMA SUMMER
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 YOKOHAMA SUMMER

 • WINDOW VP 2012 TOKYO FALL
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 YOKOHAMA FALL

 • WINDOW VP 2012 TOKYO CHRISTMAS
  Artwork : POPLIFE Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO CHRISTMAS
  Artwork : POPLIFE Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 TOKYO CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 YOKOHAMA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2012 KYOTO SUMMER

 • WINDOW VP 2012 KYOTO SUMMER

 • WINDOW VP 2012 KYOTO CHRISTMAS

 • WINDOW VP 2011 TOKYO SPRING
  Artist : Kohei Nawa Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO SPRING
  Artist : Kohei Nawa Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO SUMMER
  Illustration : NOBUHIRO HIRASAWA Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO SUMMER
  Illustration : NOBUHIRO HIRASAWA Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO SUMMER
  Illustration : Natsuki Ito・Mayuko Sase・Kanako Sasaki・Cato Friend・Tomoko Tsuneda・Asami Hattori・Yasunari Awazu Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO FALL
  Illustration : ado Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 TOKYO CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 KYOTO CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2011 KYOTO CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2010 TOKYO SPRING
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2010 TOKYO SPRING
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2010 TOKYO SPRING
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2010 TOKYO FALL
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2010 TOKYO FALL
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2010 TOKYO FALL
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2010 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2010 TOKYO FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2010 KYOTO SUMMER

 • WINDOW VP 2010 KYOTO CHRISTMAS

 • WINDOW VP 2010 KYOTO CHRISTMAS

 • WINDOW VP 2009 KYOTO SUMMER

 • WINDOW VP 2009 KYOTO SUMMER

 • WINDOW VP 2009 KYOTO CHRISTMAS

 • WINDOW VP 2009 KYOTO CHRISTMAS

 • WINDOW VP 2009 TOKYO
  Artwork : POPLIFE Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2009 TOKYO
  Artwork : POPLIFE Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2009 TOKYO
  Artwork : POPLIFE Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2009 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • WINDOW VP 2008 KYOTO SUMMER

 • WINDOW VP 2007 KYOTO SUMMER

 • WINDOW VP 2007 KYOTO CHRISTMAS

 • WINDOW VP 2004 KYOTO CHRISTMAS

 • WINDOW VP 2003 KYOTO SUMMER

 • WINDOW VP 2002 KYOTO CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2013 CHIBA 2013 SUMMER

 • SPACE 2013 TOKYO CHRISTMAS

 • SPACE 2013 TOKYO CHRISTMAS

 • SPACE 2013 FUKUOKA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2013 FUKUOKA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2013 TOKYO

 • SPACE 2013 TOKYO

 • SPACE 2012 TOKYO FALL
  Plant : SORA BOTANICAL GARDEN project Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2012 TOKYO CHRISTMAS
  Illustration : Kahori Maki Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2012 TOKYO CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2012 FUKUOKA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2012 FUKUOKA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2012 BEIJING

 • SPACE 2012 BEIJING

 • SPACE 2012 KOBE

 • SPACE 2012 KOBE

 • SPACE 2012 KOBE

 • SPACE 2011 KYOTO

 • SPACE 2011 KYOTO

 • SPACE 2010 KYOTO

 • SPACE 2010 KYOTO

 • SPACE 2010 KYOTO

 • SPACE 2010 KYOTO

 • SPACE 2010 KOBE

 • SPACE 2010 KOBE

 • SPACE 2010 KOBE

 • SPACE 2010 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2010 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2009 FUKUOKA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2009 FUKUOKA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2009 KOBE

 • SPACE 2009 KOBE

 • SPACE 2009 KOBE

 • SPACE 2009 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2009 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2009 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2009 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2009 YOKOHAMA

 • SPACE 2009 YOKOHAMA

 • SPACE 2008 TOKYO

 • SPACE 2008 TOKYO

 • SPACE 2008 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2007 TENJIN OPEN

 • SPACE 2007 ASIA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2007 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2006 KOBE
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2006 KOBE
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2006 KOBE
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2006 TOKYO

 • SPACE 2006 TOKYO

 • SPACE 2005 FUKUOKA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 FUKUOKA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 KOBE CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 KOBE CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 KOBE
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 KOBE
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 ASIA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 OSAKA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2005 OSAKA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2004 FUKUOKA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2004 FUKUOKA CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2004 KOBE SUMMER
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2003 KOBE FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2002 KOBE OPEN

 • SPACE 2002 KOBE CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2002 KOBE CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2001 KOBE FALL
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2001 ASIA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2001 ASIA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2001 ASIA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2000 OSAKA CHRISTMAS

 • SPACE 2000 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 2000 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 1999 KOBE CHRISTMAS
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 1999 KOBE SPRING
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 1999 OSAKA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 1999 OSAKA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 1999 OSAKA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 1997 KOBE

 • SPACE 1997 KOBE

 • SPACE 1997 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 1997 OSAKA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 1997 OSAKA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • SPACE 1997 OSAKA
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 KOBE

 • VMD SHOWING 2013 OMIYA

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2013 TOKYO

 • VMD SHOWING 2012 TOKYO

 • VMD SHOWING 2012 YOKOHAMA

 • VMD SHOWING 2012 YOKOHAMA

 • VMD SHOWING 2012 YOKOHAMA

 • VMD SHOWING 2012 YOKOHAMA

 • VMD SHOWING 2012 YOKOHAMA

 • VMD SHOWING 2012 YOKOHAMA

 • VMD SHOWING 2012 YOKOHAMA

 • VMD SHOWING 2012 TOKYO

 • VMD SHOWING 2012 TOKYO

 • VMD SHOWING 2012 TOKYO

 • VMD SHOWING 2012 TOKYO

 • VMD SHOWING 2012 TOKYO

 • VMD SHOWING 2012 TOKYO

 • VMD SHOWING 2011 TOKYO

 • VMD SHOWING 2011 TOKYO

 • VMD SHOWING 2011 TOKYO

 • VMD SHOWING 2011 TOKYO

 • VMD SHOWING 2009 YOKOHAMA

 • VMD SHOWING 2009 TOKYO
  Photo : Nacasa & Partners Inc.

 • VMD SHOWING 2008 TOKYO

 • VMD SHOWING 2008 TOKYO

 • VMD SHOWING 2008 TOKYO

 • VMD SHOWING 2007 TOKYO

 • VMD SHOWING 2006 FUKUOKA

 • VVMD SHOWING 2006 FUKUOKA

 • VMD SHOWING 2006 TOKYO

 • VMD SHOWING 2006 TOKYO

 • VMD SHOWING 2006 TOKYO